Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

 

19. Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)

Bratislava, 5. – 14.7.2006

 

 

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov je súťaž 5-členných družstiev stredoškolákov v riešení, prezentácii a oponovaní náročných fyzikálnych úloh, veľmi často vychádzajúcich z praktického života a majúcich  bezprostredné uplatnenie v praxi. Súťažiaci majú na riešenie 17 úloh zhruba 10 mesiacov a musia v rámci družstva spolupracovať na čo najlepšom zvládnutí riešenia samotného, ale aj na príprave prezentácie výsledkov svojej práce, ako aj argumentácie pri oponovaní či recenzovaní cudzieho riešenia. Dôrazom na kolektívnosť práce družstva sa tak pripravujú na prácu vo vedeckých kolektívoch a zároveň sa pripravujú na podmienky vedeckej diskusie na konferenciách a cibria si kritický pohľad na cudziu, ale i svoju vlastnú prácu. 

Po skončení súťažnej časti 18.IYPT vo Winterthure (Švajčiarsko) sa konalo zasadanie IOC, na ktorom sa vybrali úlohy pre 19.IYPT, z ktorých spomenieme napríklad:

2. Tiene. Ak osvetlíme malé nepriehľadné telesá, môžeme v ich tieni pozorovať obrazce. Akú informáciu o telesách môžeme získať z týchto obrazcov?

6. Umývanie dlážky. Rozprestretú mokrú handru je ťažké ťahať po dlážke. Od čoho závisí odporová sila?

8. Elektrostatika. Navrhnite a skonštruujte zariadenie na meranie hustoty elektrického náboja na plastovom pravítku, ktoré bolo trené látkou.

Vo Winterthure bolo rozhodnutím IOC (a so súhlasom slovenských zástupcov) organizovanie 19. IYPT zverené Slovensku. Krátko po návrate z Winterthuru bol za účelom organizácie na Slovensku zriadený Lokálny organizačný výbor (LOC) 19.IYPT v zložení:

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., predseda výboru

RNDr. Martin Plesch, PhD., podpredseda výboru

RNDr. Ivan Košinár, CSc.

RNDr. Ing. Bohumil Silvester Bohunický

RNDr. Ing. Mikuláš Praščák

 

Tento výbor na pravidelných schôdzach pripravoval všetko potrebné pre uskutočnenie 19. IYPT a jeho dôstojný priebeh. Vzhľadom na rozsiahlosť podujatia a jeho nákladnosť, ak sa nemalo klesnúť pod úroveň predchádzajúcich ročníkov (Švajčiarsko, Austrália, ...), nebolo možné, aby sa na finančnom zabezpečení 19.IYPT podieľali iba drobní sponzori, ktorých možnosti sú zväčša veľmi obmedzené. Navyše, táto súťaž sa nedotýka komerčnej sféry bezprostredne a vo väčšine krajín nebýva jej publicita na úrovni, ktorá jej v skutočnosti prináleží (sú však aj výnimky, najmä v krajinách kladúcich dôraz na znalostnú ekonomiku býva záujem médií o IYPT väčší).

V tomto kontexte ide teda aj o skrytú súťaž úrovne vedy a školských systémov v jednotlivých krajinách. Preto bolo oslovené MŠ SR  a po jeho kladnej reakcii sa konkretizovala suma potrebná ako nevyhnutné minimum na to, aby sa dala akcia na primeranej úrovni uskutočniť. Následne bola podpísaná ministrom školstva Zmluva o poskytnutí dotácie, čím bol vytvorený základ pre financovanie celej akcie. Vďaka pochopeniu a podpore dekana FMFI sa rozhodlo, že súťaž sa bude konať v priestoroch FMFI, pričom organizátori mohli využiť okrem učební a seminárnych miestností aj technickú infraštruktúru (počítačovú sieť, počítačové učebne).

V priebehu prvého polroka 2006 bolo na základe výberového konania stanovené, že najlepší pomer kvalita/cena sa pre ubytovanie a stravu dosiahne v komplexe hotelu a internátov Družba. Ten bol totiž schopný nielen splniť požiadavky na stravovanie (raňajky štandartnou formou „švédskych stolov“, obedy a večere  s možnosťami variácie príloh podľa želania, vrátane vegetariánskych jedál a šalátov), ale poskytuje aj ubytovanie typu „pod jednou strechou“ pre všetkých účastníkov IYPT: významnejšie osobnosti IOC bolo možné ubytovať v hotelovej časti a ostatných v internáte, pričom strava sa podávala v rovnakom mieste pre všetkých. Bol tak odstránený nedostatok, ktorý sa vyskytol na niektorých predchádzajúcich ročníkoch IYPT, keď oddelené ubytovanie študentov a ich vedúcich komplikovalo, alebo prakticky znemožňovalo ich kontakt. Ponuka Družby bola výhodná aj vďaka rektorovi UK, ktorý podporil súťaž zníženými cenami za ubytovanie v hotelovej časti.

Súčasne s ubytovaním a stravou bol na zasadaniach LOC diskutovaný a pripravovaný program celej súťaže vrátane kultúrneho programu 19. IYPT. Vzhľadom na to, že v doterajšej histórii IYPT sa ani raz nekonala návšteva jaskyne, ako vhodnou sa ukázala návšteva jaskyne Driny, kombinovaná s návštevou hradu Červený Kameň, v zálohe bol aj organový koncert v jednom z trnavských kostolov (ktorý sa však v záverečnej fáze prípravy definitívneho programu celodennej exkurzie pre časové dôvody vypustil).

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov je síce súťažou fyzikálnou, ale nesie v sebe aj kultúrny podtón a každá krajina sa vždy snaží ukázať účastníkom IYPT aj čo najpestrejšiu škálu svojej kultúry. Keby sa na kultúrnu časť programu bolo dalo vyčleniť viac prostriedkov, bolo by možné pozvať na úvodný či záverečný ceremoniál niektoré z našich špičkových folklórnych súborov (SĽUK, Lúčnica), avšak cena ich vystúpení ďaleko prevyšovala naše možnosti. Preto boli pozvané iné súbory s podstatne nižšími cenami za vystúpenie: TK Spektrum na Otváracom a Gymnik na Záverečnom ceremoniáli. Zároveň sa tým zvýšila žánrová pestrosť a podľa odozvy u účastníkov IYPT, takáto voľba bola mimoriadne šťastná.

Za účelom informovania potenciálnych účastníkov o stave príprav, podmienkach účasti a programe 19.IYPT, bola ešte v r.2005 zriadená www-stránka 19.IYPT: www.iypt.sk a postupne sa na nej zverejňovali najnovšie správy, bolo možné na nej získať informácie o vízach či o registračnom poplatku i priamo prihlásiť do súťaže družstvo krajiny a získať informácie o počte prihlásených družstiev.

Na schôdzach LOC sa riešili popri týchto aj ďalšie úlohy – napr. inštruktáž a fungovanie našich stredoškolských študentov (z Gymnázií Košice, Poštová ul., a Spišská Nová Ves, Školská ul., ako aj z Bratislavy), ktorí boli určení za sprievodcov jednotlivých družstiev a taktiež vysokoškolských študentov, ktorí museli byť vyškolení za obsluhu softvéru spracovávajúceho hodnotenia odborných komisií posudzujúcich vystúpenia jednotlivých súťažiacich družstiev; riešila sa aj koordinácia a spôsob dopravy účastníkov IYPT do hotela/internátu Družba, kde bola zriadená registrácia účastníkov, ako aj mnoho iných operatívnych problémov. Všetci sprievodcovia a pomocníci boli ubytovaní na internáte Družba, takže boli kedykoľvek k dispozícii a veľmi rýchlo sa vedeli spojiť so „svojimi“ družstvami a sprostredkovať im čerstvé informácie či pokyny. Navyše, keďže títo študenti prišli do Bratislavy už pred začiatkom IYPT a odchádzali až po jeho ukončení, pomohli aj pri prácach spojených s úpravou miestností na FMFI UK pred súťažou a na konci s navrátením miestností do pôvodného stavu. Za vytrvalosť pri práci v ťažkých podmienkach (horúčavy, fyzická namáhavosť), ako aj za svedomitý prístup pri plnení svojich povinností v priebehu súťaže patrí im aj ich učiteľom uznanie a poďakovanie LOC.

Oficiálnym príchodovým dňom na 19.IYPT bola streda 5.7.2006. Aj napriek tomu, že niektoré družstvá, ako to býva zvykom na každom IYPT, vopred ohlásili a realizovali skorší príchod, väčšina družstiev sa dostavila do Bratislavy 5.7. a boli očakávané svojimi sprievodcami a dovezené na Družbu. Po tom, ako sa  zaregistrovali, dostali účastníci tašky s materiálmi: oficiálnym informačným buletínom 19.IYPT, perom, poznámkovým blokom, mapou Bratislavy a tričkom. Večer bola na programe v jedálni Družby večera pre všetkých prítomných účastníkov. Družstvo Nigérie (hoci malo slovenské víza) malo už od začiatku cesty problémy, ktoré spôsobili, že ich príchod sa niekoľkokrát posúval a nakoniec sa dostali na Slovensko až po začiatku súťaže, 6.7. poobede. Keďže Nigéria nebola prítomná na losovaní poradových čísel družstiev (čo určuje ich postavenie a súperov v súťažnom pavúku),  súťaže sa nakoniec zúčastnilo iba 25 družstiev z 23 krajín (Slovensko ako usporiadateľ malo podľa regulí súťaže právo postaviť 2 družstvá a z Poľska, aj keď malo iba jeden oficiálny poľský tím, sa nakoniec tiež zúčastnili súťaže 2 družstvá, nakoľko LOC má právo pozvať do súťaže – ak mu to podmienky dovolia – aj tzv. regionálne družstvá, takže pozvalo aj poľské družstvo z Katovíc.

Oficiálne otvorenie 19. IYPT sa konalo 6.7. v doobedňajších hodinách v divadle Aréna. Moderátorkou celého doobedia bola bývalá členka slovenského reprezentačného družstva na 15.IYPT v Odese, Tamara Bobáková. O kultúrnu časť programu sa postarali troma vstupmi tanečníci TK Spektrum. Prítomných pozdravili krátkymi príhovormi traja oficiálni hostia: Jozef Morong ako predstaviteľ MŠ SR (po slovensky), Prof.RNDr.Viktor Bezák, DrSc., predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a za FMFI jej prodekan, Doc.RNDr.Ján Pekár, PhD. (obaja po anglicky). Potom Dr. Matti Rajamäki odovzdal Prof. Gunnarovi Tibellovi, prezidentovi IYPT, ocenenie jeho dlhoročnej práce pre propagáciu fyziky a rozvoj fyzikálnych súťaží, ktoré mu udelil Medzinárodný komitét fyzikálnych súťaží a následne prof. Tibell oficiálne otvoril 19.IYPT. Po prednáške Prof. Iana Walmsleyho sa zverejnil súťažný pavúk a konalo sa losovanie poradových čísel jednotlivých družstiev: kapitáni jednotlivých družstiev si vybrali jeden z džbánikov modranskej keramiky s vloženými číslami, oznámili vytiahnuté číslo a džbánik s nápisom Bratislava, IYPT 2006 im zostal na pamiatku na toto losovanie. Po odvoze do Družby a obede v jej jedálni, sa na FMFI UK poobede konalo prvé kolo tzv. výberových súbojov (selective fights).

V piatok 7.7. sa konali dve kolá súťaže: doobeda druhé a poobede tretie. Celodenný výlet sa na IYPT zvyčajne koná po piatom výberovom kole; dôvodom pre takýto postup je to, aby účastníci finálového súboja mali viac času na prípravu svojho vystúpenia. V našom prípade by bol pripadol tento deň na pondelok, čo je na Slovensku deň, keď sú všetky jaskyne zatvorené – bez možnosti výnimky. Preto sme tradičný program modifikovali a celodenná exkurzia sa konala v sobotu, 8.7. Po raňajkách sa rozdelili všetci účastníci (vrátane sprievodcov) na dve skupiny a každú z nich čakala návšteva tých istých dvoch miest: jaskyne Driny a hradu Červený Kameň – ibaže prvá skupina sa 4 autobusmi vybrala najprv do jaskyne Driny a druhá ďalšími 4 autobusmi na hrad Červený Kameň. Po absolvovaní prehliadok (v anglickom jazyku) sa všetky výpravy stretli v reštaurácii „Škarbák“ pod jaskyňou Driny, kde bol zabezpečený obed. Po obede každá zo štvoríc autobusov pokračovala vo svojej trase a po absolvovaní celej trasy sa vrátili do Bratislavy na Družbu, kde bola večera.

V nedeľu 9.7. sa doobeda konalo na FMFI UK štvrté súťažné kolo a poobede bol voľný poldeň, na ktorý bola zabezpečená (ale nie povinná) pešia prehliadka historického centra Bratislavy s odborným výkladom v angličtine.

Posledné výberové kolo sa konalo v pondelok 10.7. doobeda. Po jeho ukončení a vyhodnotení bolo oznámené konečné poradie po 5 kolách, čím sú určené prvé tri družstvá, teda účastníci finále; stali sa nimi Nemecko, Kórea a Chorvátsko (kompletné poradie všetkých družstiev je možné nájsť na spomínanej www-stránke 19. IYPT). Oba slovenské tímy si svojím vyrovnaným výkonom vybojovali bronzové medaily. Poobede bol druhý „voľný“ poldeň, ktorý mohli účastníci stráviť podľa toho, aký variant si vybrali: buď mohli navštíviť bratislavskú ZOO, alebo mohli navštíviť zrúcaniny hradu Devín. Vzhľadom na horúčavu trvajúcu dlhšiu dobu, našli sa aj takí, ktorí si zvolili tretiu možnosť a išli na kúpalisko.

Účastníci finálového kola si podľa regulí súťaže museli do štyroch hodín od oznámenia výsledkov piateho  výberového kola, resp. výsledného poradia po piatich kolách,  zvoliť úlohy, s ktorými plánujú vystúpiť vo finálovom súboji. Nemecko si vybralo úlohu č.2 Shades, Kórea úlohu č.6 Wet cleaning a Chorvátsko úlohu č.8 Electrostatics.

V utorok 11.7. sa všetci účastníci odviezli autobusmi do divadla Aréna, kde sa doobeda konalo Finále. Oproti minulým rokom malo toto finále jednu novinku: porote síce predsedal (ako zvyčajne) prezident IYPT Prof.Gunnar Tibell, ale tentokrát nie súčasne aj v úlohe porotcu; úlohou predsedu poroty bolo „iba“ manažovať celý chod poroty a finále. Slovensko malo opäť vo finálovej porote svojho zástupcu, tentokrát ním bol RNDr.Ivan Košinár, CSc. Na základe hodnotení poroty sa celkovým víťazom 19.IYPT stalo (po prvý raz!) a zlatú medilu získalo Chorvátsko a za ním sa umiestnili so ziskom striebornej medaily Nemecko a Kórea.

Po obede, ktorý bol v priestoroch divadla Aréna, sa konal Záverečný ceremoniál, na ktorom sa troma vstupmi predstavil súbor Gymnik. Jeho vystúpenia oddeľovali jednotlivé časti ceremoniálu, pri ktorom Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. a RNDr. Martin Plesch, PhD. postupne odovzdali certifikáty o účasti družstvám, ktoré sa umiestnili v dolnej časti tabuľky, potom diplomy družstvám umiestneným na 3. mieste, ktoré spolu s peknou knihou o Slovensku po prvýkrát dostávali aj bronzové medaily. Družstvá, ktoré boli vo finále porazené, teda Nemecko a Kórea, získali diplomy o umiestnení na 2.mieste, strieborné medaily a vedecké hračky – magnetické levitróny. Každý člen víťazného družstva Chorvátska dostal k diplomu za 1.miesto a zlatej medaili aj hodnotný darček – plazmovú guľu. Kapitán víťazného družstva potom prevzal od minuloročného víťaza, nemeckého kapitána putovnú sošku. Po poslednom z troch vstupov súboru Gymnik boli na pódium pozvaní nezávislí porotcovia, ktorí od organizátorov dostali okrem diplomu aj darček v podobe vína zo slovenskej tokajskej oblasti a po nich dostali certifikáty a poďakovanie za prácu na IYPT aj všetci sprievodcovia a dve najvyťaženejšie pracovníčky LOC, sestry Eva a Kristína Lumtzerové. Po milom intermezze s fujarou odovzdal tohoročný organizátor (Slovensko zastúpené Doc. Kundracikom) budúcoročnému (Kórea – Prof. Kwon) putovnú vlajku IYPT a Prof. Tibell 19.IYPT oficiálne ukončil. Na záver firma Kvant predviedla svoju laserovú show, čím sa program v Aréne skončil. Účastníci sa odviezli do Družby a večer o 18:00 sa zišli na rozlúčkovej párty v priestoroch pri Družbe, kde sa podávala živánska, pečené mäso i klobásy, zelenina a kofola (pre dospelých i pivo). V príjemnej atmosfére sa tak účastníci rozlúčili s 19.IYPT.

Streda 12.7. bola pre družstvá a ich vedúcich odchodovým dňom. Podľa vopred známeho odchodového harmonogramu naši sprievodcovia odprevádzali „svoje“ družstvá na miesta ich odchodov (letisko, AS Mlynské Nivy či železničné stanice). Súčasne sa od 9:00 konalo zasadanie IOC, ktorého hlavnou úlohou bol výber úloh pre 20.IYPT, ktorý sa bude konať v Kórei. Tomuto výberu však predchádzali voľby nového vedenia IOC – Exekutívneho výboru.

Exekutívny výbor (EC) má 8 členov a jeho úlohou je operatívne riadiť IYPT. Traja členovia sú delegovaní: predseda LOC krajiny, ktorá organizovala IYPT v predchádzajúcom roku (2006 – doc. Kundracik – Slovensko), a predsedovia LOC krajín, ktoré organizujú IYPT v aktuálnom roku (2007 – prof. Kwon – Kórea) a v nasledujúcom roku (2008 – prof.  Zadro – Chorvátsko). Zvyšných 5 členov volí IOC na štvorročné funkčné obdobie. Je to prezident IYPT, generálny sekretár (jeho úlohou je organizačne riadiť IYPT), pokladník a dvaja ďalší členovia asistujúci napríklad pri príprave a výbere súťažných úloh. Keďže pokladník (dr. Mastrocola – Švajčiarsko) bol zvolený pred dvoma rokmi, voľby sa týkali iba ostatných štyroch členov.

Pri voľbe prezidenta IYPT prišiel doterajší EC s návrhom, zvoliť ešte na dva roky doterajšieho prezidenta (prof. Tibell – Švédsko), čím by sa jeho funkčné obdobie zosynchronizovalo s funkčným obdobím pokladníka. Okrem iného by sa tým zabezpečila kontinuita EC (doplňujúce voľby by sa konali každé dva roky a týkali by sa dvoch/troch členov). Tento návrh získal u členov IOC podporu a v tajnom hlasovaní bol prof. Gunnar Tibell potvrdený vo funkcii na ďalšie dva roky.

Voľba generálneho sekretára bola podstatne dramatickejšia, lebo od neho v značnej miere závisí funkčnosť celého EC. Volebná komisia predstavila štyroch kandidátov, z ktorých najväčšiu podporu mali prof. Nadolny – Poľsko (doterajší generálny sekretár) a dr. Plesch – Slovensko. Je cťou pre Slovensko a uznaním práce celého LOC, že v tajných voľbách zvíťazil kandidát Slovenska. Do našej krajiny sa tak na štyri roky presúva sekretariát Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Slovensko má tak na jeden rok v EC dvoch členov (dr. Plesch a doc. Kundracik), a preto môže významne prispieť k ďalšiemu rozvoju Turnaja mladých fyzikov.

 Ďalšími členmi EC sa stali dr. Hammer (Rakúsko) a dr. Lehn (Nemecko) a ich voľbou sa dopoludňajší program IOC skončil.

V stredu popoludní začal IOC pracovať na výbere sedemnástich súťažných úloh na rok 2007. Na základe posudkov sa výber zúžil na 38 potenciálnych úloh a boli určené pracovné skupiny z členov IOC, ktorých úlohou bolo posúdiť vhodnosť úloh. IOC sa tiež zaoberal drobnými zmenami v pravidlách súťaže.

Večerný program IOC bol oddychový, pretože po celotýždennej súťaži už na každého padala únava. Výletným „vláčikom“ sa členovia IOC presunuli do širšieho centra mesta, kde mali hodinovú jazdu okolo zaujímavostí Bratislavy, spojenú s anglickým výkladom. Jazda vláčika skončila na Primaciálnom námestí, kde bolo dohodnuté prijatie členov IOC u primátora. Pre časovú zaneprázdnenosť pána primátora sa však členovia IOC museli uspokojiť iba s prehliadkou Primaciálneho paláca a jeho slávnej zbierky gobelínov. Prehliadka bola mimoriadne zaujímavá aj vďaka kvalifikovanej sprievodkyni.

Po prehliadke Primaciálneho paláca sa členovia IOC presunuli do reštaurácie Reduta, kde bola pre nich pripravená slávnostná večera. Skutočným zážitkom bola prednáška o histórii lokálneho vinárstva spojená s ochutnávkou vín zo Slovensko-Moravskej vinárskej oblasti pred samotnou večerou. Celý večer sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a členovia LOC zaň dostali množstvo poďakovaní.

Štvrtok 13.7. bol čisto pracovný. Dopoludnia pracovné skupiny posudzovali a hodnotili známkami potenciálne úlohy. Popoludní na spoločnom stretnutí sa na základe hodnotení urobilo poradie úloh a po diskusiách sa vybralo 17 úloh pre rok 2007. Na záver ešte tí členovia IOC, ktorých rodným jazykom je angličtina, urobili jazykovú korektúru zadaní úloh. Tým sa program IOC naplnil.

V piatok, 14.7. bol odletový deň a členovia IOC podľa harmonogramu postupne opúšťali Bratislavu.

Je veľmi príjemné konštatovať, že celý priebeh tohtoročného Medzinárodného turnaja mladých fyzikov bol účastníkmi hodnotený ako mimoriadne úspešný a vynikajúco zorganizovaný. Aj po návrate do svojej vlasti nám posielajú účastníci listy so slovami uznania a poďakovania. Sme radi, že táto akcia s výraznou podporou MŠ SR ukázala svetu Slovensko iba v tom najlepšom svetle a že na 19. ročník IYPT v Bratislave sa bude ešte dlho v dobrom spomínať.

 

 

Doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
predseda Lokálneho organizačného výboru IYPT 2006
RNDr. Ivan Košinár, CSc.,
člen Lokálneho organizačného výboru IYPT 2006