Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Medzinárodné kolo

Správa zo služobnej cesty na 18. Medzinárodný turnaj mladých fyzikov, (Winterthur, 14.-21.7.2005)

Účelom služobnej cesty bola účasť slovenského reprezentačného družstva na 18. IYPT (International Young Physicists’ Tournament, t.j. Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov), ktorý sa konal od 14. do 21.7.2004 vo švajčiarskom Winterthure.

Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev z 23 štátov, pričom pôvodne ohlásilo úmysel zúčastniť sa 18.IYPT aj družstvo Nigérie, avšak večer v deň vylosovania poradia sa zo súťaže odhlásilo, keďže nemalo víza do krajín EU, cez ktorú malo tranzitovať do Švajčiarska; Rusko (ako krajina predchodcu IYPT) a Švajčiarsko (ako usporiadateľská krajina) mali v súťaži po 2 družstvá. Po minuloročnom austrálskom 17.IYPT sa tak súťaže opäť zúčastnili družstvá krajín zo všetkých 5 trvale obývaných kontinentov. Slovenské reprezentačné družstvo bolo zložené zo žiakov 3 bratislavských škôl (spome-dzi 4 tých, ktoré sa zúčastnili celoslovenského kola Turnaja mladých fyzikov konaného v Bratislave, 20.-22.4.2005): Gymnázium Grősslingová, Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej a 1.súkromné gymnázium na Bajkalskej. Pri ich výbere boli zohľadnené nielen ich vystúpenia na CK TMF, ale aj ich práca pred sústredením a počas neho; toto sústredenie sa konalo v dňoch 23.- 25.6.2004 v zariade-ní SZU v Modre. Kapitánom reprezentačného družstva bol Matej Vitásek (G. Grősslingová), ďalšími členmi družstva boli Daniel Božík, Marcela Hrdá, Peter Petrík (GJH Novohradská) a Eva Závodná (1.sg Bajkalská), vedúcimi družstva boli RNDr. Martin Plesch, PhD. (VCKI FÚ SAV) a RNDr. Ivan Košinár, CSc. (FMFI UK). Spoločne s družstvom cestoval do Winterthuru aj doc.RNDr.František Kundracik, CSc. (FMFI UK), nezávislý porotca za Slovensko. Mimo oficiálnu výpravu Slovenska sa 18.IYPT zúčastnili aj Doc.RNDr.Jozef Brestenský, CSc. (iba po dobu, kým neodišiel na konferenciu do Francúzska) a Ing.Max Bazovsky, Američan slovenského pôvodu, ktorý spolupracuje s Oddelením neformálneho vzdelávania Schola Ludus na FMFI UK; svoj pobyt na 18.IYPT si platil sám a zotrval na celom IYPT. (Obaja sa potom zúčastňovali diania na IYPT priamo ako členovia porôt.)

Služobná cesta sa realizovala letecky a začala odchodom autobusu linky Eurolines z Bratisla-vy (7:00) na letisko Viedeň-Schwechat (8:10). Z letiska Schwechat sme odleteli linkou LX 1575 spo-ločnosti Swiss 14.7.2005 o 9:45 hod a príletom do Zurichu o 11:05. Švajčiarski organizátori nás na letisku čakali, vybavili predplatnými lístkami na všetky druhy dopravy platnými na celú dobu 18.IYPT a sprievodca nášho družstva s nami potom odišiel vlakom do Winterthuru. Tam sme sa pešo postupne dostali do miest svojho ubytovania: doc.Kundracik a Dr.Plesch bývali spolu v hoteli Krone v centre Winterthuru, družstvo v internáte Teuchelweiher (3 chlapci na štvorke, obe dievčatá spolu s dvoma Keňankami na ďalšej štvorke). Ešte na internáte sme dostali materiály – tašku a tričko s potlačou 18.IYPT a tiež brožúrku s najdôležitejšími informáciami o priebehu súťaže, ako aj rôzne reklamné materiály. Ďalšieho vedúceho potom organizátori zaviezli do miesta ubytovania v hoteli Riverside Inn v okrajovej časti Winterthuru. Takéto ubytovanie opäť (tak ako aj v Austrálii rok predtým) objektívne sťažovalo stretávanie družstva a vedúcich.

V deň príchodu bola na večer plánovaná privítacia večera a po nej sa konala schôdza Exuku-tívneho výboru IYPT.

Na druhý deň, 15.7.2005, sa o 9,00 hod konal otvárací ceremoniál 18.IYPT v Auditóriu Tech-noramy, švajčiarskeho centra vedy a techniky. Okrem spevu školského spevokolu kantonálnej školy v Lee a štandartných oficialít v podobe príhovorov rôznych lokálnych dejateľov vedy, kultúry a poli-tiky, tentokrát mal uvítací ceremoniál prirodzené vyvrcholenie v podobe prednášky, ktorú predniesol Prof. Dr. Richard Ernst, nositeľ Nobelovej ceny, na tému: “Súťaž a spolupráca vo vede – naša spoloč-ná zodpovednosť za budúcnosť prospešnú pre všetkých”. Bola to prednáška plná pravdy, múdrosti a vtipu, prerušovaná spontánnymi potleskami prítomných. (O to absurdnejšie pôsobil na druhý deň ofi-ciálny protest delegácie USA, ktorá sa cítila urazená niektorými výrokmi z prednášky Prof.Ernsta a žiadala jeho ospravedlnenie.) Po skončení kultúrneho programu nasledovalo vylosovanie poradových čísel družstiev, ktoré predurčujú súperov v každom z 5 výberových súbojov (= SF = selective fight). Táto časť programu bola najviac očakávaná účastníkmi IYPT a prebehla bez problémov, s vtipnou reklamou jedného zo symbolov Švajčiarska – mliečnej čokolády. Ihneď po vylosovaní poradových čísel jednotlivých družstiev ich kapitánmi sa objavil aj súťažný „pavúk“, takže družstvá sa dozvedeli svojich súperov ihneď po vylosovaní. Po obede v Teuchelweiheri sa o 13,30 konala ešte schôdza porotcov a o 15,00 sa začal 1.SF.

Prvými súpermi nášho družstva boli družstvá Bulharska a Kene. Ešte minulý rok by každý takýchto súperov bol považoval za ľahkých, avšak od minuloročného 17.IYPT sa veľa zmenilo a mno-ho družstiev podstatným spôsobom zmenilo svoju výkonnosť: ako sa ukázalo po skončení 18.IYPT, družstvá USA a Bulharska sa podstatne zlepšili a naopak, kedysi silné družstvá Rakúska, Maďarska, či Českej republiky, mali vážnejšie problémy. Súčasne s tým všetkým sa utvorila pomerne vyrovnaná a silná skupina družstiev, ktoré bojujú o účasť vo finále, resp. o umiestnenie na bronzovej priečke. Toto všetko sme však ešte mali iba zistiťv súbojoch. V prvom súboji sme podali slušný výkon a skončili sme iba tesne za Bulharskom, ktoré sa tak v celkovej tabuľke po 1.SF umiestnilo za Nemeckom a USA na 3. a Slovensko (spolu s Kóreou) na 4.-5. mieste spomedzi 25 družstiev. Večer bola na progra-me ešte pešia prehliadka najbližšieho okolia centra Winterthuru.

Druhý súťažný deň, v sobotu 16.7., bolo na programe v doobedňajších hodinách druhé kolo súťaže. Konalo sa už podľa nového rozpisu (“pavúka”), keďže už bolo s definitívnou platnosťou jasné, že Nigéria sa tento rok IYPT nezúčastní. V 2.SF sa naše družstvo stretlo s Ukrajinou a Švédskom a tento súboj vyhralo. Poobede mali potom všetci účastníci IYPT voľný vstup do Technoramy a mohli sa tam poučiť a “pohrať” s rôznymi dômyselnými experimentálnymi zariadeniami, ktoré návštevní-kov učia fyziku bez toho, aby o tom navštevníci vedeli.

V nedeľu 17.7. boli na programe dva SF. V treťom kole sme sa doobeda stretli s družstvami Poľska a Rakúska. Tento súboj dopadol síce pre nás opticky dobre (skončili sme druhí za Poľskom), avšak bodový zisk (najslabší zo všetkých 5 fyzbojov v tomto ročníku súťaže) nás vyradil z možnosti reálne bojovať o účasť vo finále. V poobedňajšom 4.SF sa naše družstvo stretlo so Švajčiarskom 1 a Austráliou a opäť skončilo na druhom mieste, keď jeho náskok pred posledným Švajčiarskom 1 bol celých 9 bodov.

V pondelok 18.7. sa konal 5.SF, posledný z tých, v ktorých sa bojuje o účasť vo finále. Naše družstvo v ňom malo za súperov družstvá Holandska a Maďarska, nad ktorými jasne vyhralo a pritom podalo svoj najlepší výkon za celú súťaž. Poobede bol naplánovaný výlet do Kyburgu (alternatívne s možnosťami športovania) a večer sa podľa plánu mala konať “Barbecue party”, ktorá nakoniec kvôli dažďu skončila v obrovskej “šope” v Teuchelweiheri, ktorá bola zariadená na výdaj stravy a slúžila počas IYPT na raňajky študentov a obedy a večere všetkých účastníkov súťaže.

V utorok 19.7. sa všetky družstvá i členovia porôt zúčastnili na spoločnom organizovanom výlete do centrálnej časti Švajčiarska. Vlakom sme odcestovali niečo po 8.hodine zo stanice vo Win-terthure a po jednom prestupe a použití pripravených autobusov sme sa doviezli na úpätie švajčiar-skych Álp, odtiaľ veľkou lanovkou (pre vyše 50 cestujúcich) na konečnú stanicu a odtiaľ sa začala naša turistická trasa po hrebeni až do Ibergereggu, kde sme dostali od organizátorov zaplatený jeden nápoj na osvieženie a počkali sme na autobusy, ktoré nás zaviezli do Einsiedelnu, kde sme si pozreli pekný starý kostol a spoločne sa odobrali na stanicu a vlakom sa vrátili do Winterthuru, kde bola po-dávaná večera.

V stredu 20.7., deň konania finále 18.IYPT, bol spoločný odchod vlakom do Zurichu, kde sa konala pešia prehliadka historickej časti Zurichu s profesionálnymi sprievodcami. O 12:00 hod sme mali obed v študentskej menze Univerzity v Zurichu a o 13:30 sa v jednej z prednáškových sál Uni-verzity začalo finále 18.IYPT. Medzinárodnej finálovej porote predsedal aj tentokrát prezident IOC, G.Tibell a Slovensko bolo poctené tým, že jedným z 10 porotcov bol Doc.F.Kundracik. Vo finále po-stupne vystúpili prvé 3 družstvá z celkovej tabuľky po 5.SF, t.j. Nemecko, Bielorusko a USA. Tak ako na 17.IYPT v Brisbane, aj tu malo každé spomedzi družstiev-finalistov k dispozícii jedno plátno a je-den dataprojektor, takže v prípade potreby súčasného premietania dvoch (či dokonca troch) “fólií”, bolo to technicky možné bez ťažkopádneho prepínania káblov na notebookoch, čo prispelo k pohode družstiev a zrýchleniu diania. Prvé prezentovalo úlohu “Ball spin” družstvo Nemecka a získalo za ňu tri najvyššie ocenenia, po jednom získali aj oponenti (Bielorusko) a recenzenti (USA). Druhé v poradí prezentovalo svoju vybranú úlohu “Hydraulic jump” družstvo Bieloruska a jeho výborná prezentácia mu vyniesla 3 najvyššie známky a 2 získalo Nemecko za recenzovanie. Posledným referujúcim druž-stvom bolo USA, ktorého referát o úlohe “Obstacle in a funnel” nijako neoslnil a bol najslabšie hod-noteným spomedzi finálových súperov. Naopak, v tejto etape jedinú najvyššiu známku získalo za recenziu Bielorusko. Zrejme ešte dlho sa bude v odborných kruhoch diskutovať o tohoročnom finále, pretože k víťazstvu Nemecka o jedinú desatinu bodu (pri celkovom počte bodov na úrovni 53 bodov) sa “pričinil” v poslednej etape generálny sekretár IOC, Poliak A.Nadolny, ktorý svoju (už v počítači zapísanú) známku zmenil z 8 na 9 a tým zmenil poradie na prvých 2 miestach: Bielorusko tak skončilo na 2.mieste a so 4,5-bodovým odstupom za nimi skončili USA, čo je ich historický úspech, lebo až dosiaľ sa vždy pohybovalo družstvo USA pri samom dne tabuľky. Na druhej strane treba objektívne uznať, že družstvo Nemecka sa od prvého do posledného kola usadilo na 1.mieste priebežnej tabuľky a podávalo počas celého turnaja suverénne výkony (až na slabší 4.SF, v ktorom malo 7 družstiev vyšší bodový zisk ako líder tabuľky).

Po skončení finále a krátkej prestávke sa o 16:50 hod konal záverečný ceremoniál. Po vtipnej prednáške riaditeľa Technoramy boli vyhlásené oficiálne výsledky 18.IYPT a odovzdané diplomy (za 1.miesto) a ceny víťaznému družstvu Nemecka a tiež zvyšným dvom finalistom (Bielorusku a USA), ktorí dostali podľa pravidiel súťaže diplomy o obsadení druhého miesta. Družstvám, ktoré skončili vo výberových kolách na 4.až 11.mieste (podľa abecedy: Austrália, Brazília, Bulharsko, Kórea, Nový Zé-land, Poľsko, Slovensko a Veľká Británia) boli odovzdané diplomy za 3.miesto a ostatné družstvá dos-tali certifikáty o účasti.

Hneď po skončení odovzdávania diplomov a cien sme sa presunuli do foyer, kde sa konalo vystúpenie 4 operných sólistov tzv. Spoločnosti “Vrecková opera” s najlepšími časťami Fausta. Po skončení vystúpenia sme sa presunuli do priestorov, kde bola pripravená slávnostná večera. V rámci nej sa konali tri vystúpenia výborného míma, prebehlo odmeňovanie aktívnych pracovníkov LOC a ich pomocníkov, ale bola aj odovzdaná putovná vlajka IYPT do rúk Doc.F.Kundracika, ktorý – ako predseda LOC 19.IYPT - zároveň oznámil miesto a termín konania 19.IYPT na Slovensku: Bratislava, 5.- 12.7.2006. Približne o 22.hodine nás autobusy dopravili z Zurichu do Winterthuru.

Štvrtok 21.7.2005 bol oficiálnym dňom odchodu družstiev z Winterthuru. Švajčiarski organi-zátori veľmi jednoducho vybavili problém s odchodom družstiev: keďže sme mali platné cestovné líst-ky na dopravu v celom kantone Zurich, ráno každému družstvu dodali jeden oxeroxovaný cestovný poriadok vlakových spojení na letisko a hlavnú železničnú stanicu v Zurichu a tým sa zbavili zodpo-vednosti za dopravu družstiev na letisko. Naše družstvo (+ 1 vedúci, IK) malo v doobedňajších hodi-nách voľný program a po naobedovaní a krátkom odpočinku sme sa premiestnili na letisko.

Z Zurichu sme odleteli linkou Swiss LX 1582 s odletom o 17:30 a príletom o 19:00 hod na letisko Schwechat. Tam sa nám podarilo vybrať svoju batožinu tak, že sme stihli odísť autobusom Eurolines s odchodom o 19:35 a príchodom do Bratislavy o 20:40 hod. Jedna žiačka (MH) sa odišla ubytovať na ubytovňu Iuventy, ďalší člen družstva (PP) pokračoval v ceste domov autobusom SAD. Tým sa skončila služobná cesta pre 5 študentov a jedného z dvoch vedúcich (IK).

Po skončení 18.ročníka IYPT sa v dňoch 21.-22.7.2005 konalo zasadnutie Medzinárodného organizačného výboru (IOC) IYPT. Zúčastnili sa ho zvyšní dvaja členovia slovenskej výpravy, doc.RNDr.František Kundracik, CSc. a RNDr.Martin Plesch, PhD, ktorí z dôvodu účasti na zasadnutí nemohli cestovať s výpravou domov 21.7.2005. Na zasadnutí IOC sa najmä ukončil výber 17 úloh pre budúcoročný 19.IYPT, ale diskutovali sa aj ďalšie upresnenia Štatútu súťaže a tiež procedúra verifiká-cie oprávnenosti prihláseného družstva k vystupovaniu v mene svojej krajiny na IYPT. Boli tiež vyhodnotené poznatky z organizácie tohoročného IYPT.

Doc.F.Kundracik odcestoval z Winterthuru do Zurichu a odtiaľ do Viedne a Bratislavy dňa 23.7.2005 a Dr.M.Plesch, PhD 31.7.2005 v rovnakých časoch a rovnakými spojmi ako prvá časť výpravy.

Počas služobnej cesty nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti a cesta splnila svoj účel.

V súvislosti s faktom, že na 18.IYPT už zaznelo oficiálne oznámenie konania 19.IYPT na Slovensku a (zatiaľ) ústne pozvanie účastníkov 18.IYPT k účasti na 19.IYPT, je potreba finančného a organizačné-ho zabezpečenia 19.IYPT v rovine konkrétnej realizácie. Aj touto formou preto apelujeme na MŠ SR, aby nespúšťalo zo zreteľa fakt, že organizácia IYPT už nie je iba vecou niekoľkých dobrovoľníkov, ale vecou prestíže a prezentácie štátu. Nie je možné očakávať, že finančné zabezpečenie akcie takého-to rozsahu sa dá „hodiť“ na plecia (a vrecká) sponzorov. Toto nie je možné ani v iných, vyspelejších ekonomikách, nieto ešte v našej, málo stabilnej. Treba si uvedomiť, že v našej krajine je zatiaľ aj mnohým podnikateľom cudzí pojem mecenášstva a fyzika im pripadá ako zbytočná hračka pre zopár fanatikov. Pritom je to práve fyzika, ktorá pomáha meniť hospodárstvo jednotlivých krajín z primitív-neho manfaktúrno-manuálneho spôsobu extenzívnej výroby na sofistikovanú robotickú high-tech výrobu s vysokým obsahom pridanej hodnoty (z vlastnej duševnej práce). Sen, či skôr prelud, o kom-paratívnej výhode lacnej slovenskej pracovnej sily sa rozplynie čoskoro po otvorení východných trhov (a pracovných rezervoárov) a bez fyziky a nadväzujúcich technických disciplín sa Slovensko stane druhoradým členom EU. Práve silná podpora a investície do vzdelanostnej ekonomiky môžu byť našou devízou na trhu práce. K tomu však treba zmeniť vzťah mládeže k fyzike (a prírodným vedám vo všeobecnosti) – preto podpora súťaží akou je Turnaj mladých fyzikov (a predmetové olympiády z prírodovedných predmetov) by mala byť prioritou tých zložiek štátnej edukačnej štruktúry, ktoré hľadajú spôsoby ako podchytiť a motivovať talentovanú mládež. Nemožno však čakať, že ako pozi-tívum budú vyhodnotené informácie o ťažkostiach najrôznejšieho druhu, s ktorými sa takéto súťaže boria. Nedá sa považovať za dobrý signál, ak aj to, čo môže priniesť kladnú odozvu (najmä) pre štát, zostáva nepovšimnuté, či dokonca ponechané svojmu osudu, akoby išlo o súkromný „obchod“ zopár jednotlivcov. Pritom sa často vynakladajú (= mrhajú) peniaze na akcie intelektuálne slaboduché a majúce minimálny (ak vôbec nejaký) dosah na reprezentáciu štátu. Pokiaľ sa tak stáva pri akciách sponzorovaných jednotlivcami, je to vec sponzorov a štát by to naozaj veľmi nemuselo zaujímať. Ak ale ide o peniaze daňových poplatníkov, iste by malo byť ich použitie dobre zdôvodnené. Myslíme si, že v zmysle horeuvedeného sa použitie peňazí pre zabezpečenie IYPT a účasti DVOCH slovenských družstiev na 19.IYPT (toto privilégium majú iba organizujúca krajina a Rusko ako krajina vzniku tejto súťaže) dá zdôvodniť ako priama investícia do reprezentácie našej vlasti a súčasne ako investícia do vedomostnej ekonomiky 21.storočia.

V Bratislave, 31.júl 2005

RNDr. Martin Plesch, PhD predseda OK TMF 1. vedúci družstva na 18. IYPT RNDr. Ivan Košinár, CSc. podpredseda OK TMF 2. vedúci družstva na 18. IYPT Doc.RNDr.František Kundracik, CSc. predseda LOC 19.IYPT nezávislý porotca na 18.IYPT