Základné informácie o súťaži

Všetky potrebné informácie o súťaži.
 


Odborná komisia

Odborná komisia je orgán, poverený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR riadením súťaže TMF. Jej predsedu menuje minister na návrh Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, ostatní členovia sú menovaní ministrom na návrh predsedu komisie.

Aktuálne zloženie komisie je nasledovné:

doc. František Kundracik, CSc. predseda komisie FMFI UK kundracik@fmph.uniba.sk
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. podpredseda komisie DCPS, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava plesch@savba.sk
Ing. Adriana Salamová tajomníčka komisie IUVENTA adriana.salamova@iuventa.sk
Michal Hledík vysokoškolský študent IST Austria mhledik@gmail.com 
RNDr. Marián Kireš, PhD. vysokoškolský pedagóg Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Košice  marian.kires@upjs.sk
Matej Badin vysokoškolský študent FMFI UK matej.badin@gmail.com
RNDr. Pavol Kubinec, CSc. zástupca 1SG 1. súkr. gymnázium Bajkalská, Bratislava pkubinec@1sg.sk
RNDr. Ing. Mikuláš Praščák výskumný a vývojový pracovník

Applied Precision, Bratislava

prascak@gmail.com
Dušan Kavický

vysokoškolský študent

FMFI UK
kavicky@fmph.uniba.sk
RNDr. Jozef Smrek
Zástupca GPH
Gymnázium Pavla Horova Michalovce

smrekjozef@gmail.com