Turnaj Mladých Fyzikov v obrazoch

 

2003 - Uppsala


image1

P7020006

image1

P7020008

image1

P7020015

image1

P7030016

image1

P7040005

image1

P7040022

image1

P7040024

image1

P7050007

image1

P7060002

image1

P7080001