Turnaj Mladých Fyzikov v obrazoch

 

2013 - IYPT


image1

IYPT_01

image1

IYPT_02

image1

IYPT_03

image1

IYPT_04

image1

IYPT_05

image1

IYPT_06

image1

IYPT_07

image1

IYPT_08

image1

IYPT_09

image1

IYPT_10

image1

IYPT_11